سرور اختصاصی آمریکا

USX-1

سرور اختصاصی آمریکا

 • Dual Intel Xeon 5420 2.5Ghz - 2 processors 8 Cores / 8 Threads
  CPU
 • انتخاب از لیست زیر
  HDD
 • 16GB DDR2
  RAM
 • 33TB
  Traffic
USX-2

سرور اختصاصی آمریکا

 • Dual Xeon 5520 2.26GHz - 2 processors 8 Cores / 16 threads
  CPU
 • انتخاب از لیست زیر
  HDD
 • 24GB DDR3
  RAM
 • 33TB
  Traffic
USX-3

سرور اختصاصی آمریکا

 • Dual Xeon 5520 2.26GHz - 2 processors 8 Cores / 16 threads
  CPU
 • 120GB SSD + 3TB
  HDD
 • 24GB DDR3
  RAM
 • 33TB
  Traffic
USX-4

سرور اختصاصی آمریکا

 • Dual Xeon E5-2670 2.66GHz / 3.3GHz Turbo 16 Cores / 32 threads
  CPU
 • انتخاب از لیست زیر
  HDD
 • 32GB DDR3
  RAM
 • 33TB
  Traffic