سرور کلود ویندوز - آلمان

سرور کلود با منابع 100% اختصاصی

CGM-1
 • 2GB
  Ram
 • 20 GB SDD
  HDD
 • 1 Core CPU
CGM-2
 • 4GB
  Ram
 • 40 GB SDD
  HDD
 • 2 Core CPU
CGM-3
 • 8GB
  Ram
 • 80 GB SDD
  HDD
 • 2 Core CPU
CGM-4
 • 16GB
  Ram
 • 160 GB SDD
  HDD
 • 2 Core CPU